Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid


1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Foute Kersttrui en op alle met Foute Kersttrui aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Foute Kersttrui is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Foute Kersttrui in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 Foute Kersttrui behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7  Door het gebruik van de internetsite van Foute Kersttrui en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 Foute Kersttrui is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met koper.


2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten


2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Foute Kersttrui is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
een offerte door de koper is getekend en door Foute Kersttrui ontvangen is in geval door Foute Kersttrui en op naam gestelde offerte is uitgebracht;
de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan  via elektronische Foute Kersttrui weg is verzonden en door Foute Kersttrui  is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en Foute Kersttrui komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van  zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Foute Kersttrui is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3. Prijzen


3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De koper is de prijs verschuldigd die  Foute Kersttrui in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door  Foute Kersttrui worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. CQ als anders is aangegeven.  De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en staat in de winkelwagen vermeld.

4. Betaling


4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
Overboeking;
Betalen via iDEAL;

Credit card;
4.2 Foute Kersttrui kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan.
4.4 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ldhmoda is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever.
4.5 Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Foute Kersttrui als gevolg van de niet nakoming door koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.7 In geval van niet-tijdige betaling is  Foute Kersttrui bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd


5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Foute Kersttrui ernaar om bestellingen die voor 12 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst binnen twee werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Foute Kersttrui kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient Foute Kersttrui de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de koper.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 999.99. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

 

6. RUILEN EN HERROEPINGSRECHT

Let op andere voorwaarden dan normaal !

Bestellingen voor 4 december behoud je recht op retour en geld terug.

Vanaf 5 december ruilen wij eenmalig en geven geen geld meer retour.

Waarom: 
1. Doordat dit een Fun en seizoensartikel is.
2. Onze verzend kosten zijn lager dan bij andere leveranciers.
 
Na 15 december geen ruilingen en retouren meer i.v.m. kerstartikel.
 
 
Houd wel rekening met de volgende voorwaarden:
 
Je aankoop mag niet gebruikt zijn, ongedragen en niet gewassen zijn.
Al onze producten moeten voorzien zijn met het kledinglabel geschoten aan voorzijde 
van de foute kersttrui. Indien dit niet het geval is retourneren wij de trui onherroepelijk.
Je aankoop moet compleet zijn, geen uitzonderingen.
Het aankoopbewijs moet altijd met je retour worden meegestuurd. 
 

7. Eigendomsvoorbehoud


7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Foute Kersttrui is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid


8.1 Voor door Foute Kersttrui  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Foute Kersttrui vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 De aansprakelijkheid van Foute Kersttrui  is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Foute Kersttrui.
8.3  Foute Kersttrui is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de koper via  een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Foute Kersttrui of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.6 De koper is gehouden Foute Kersttrui te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen  Foute Kersttrui mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Foute Kersttrui op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Foute Kersttrui  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht


9.1 In geval van overmacht is Foute Kersttrui niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom


10.1 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Foute Kersttrui , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Foute Kersttrui ,haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens


11.1  Foute Kersttrui zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2  Foute Kersttrui neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Foute Kersttrui of overeenkomsten gesloten met Foute Kersttrui worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Diversen


13.1 Foute Kersttrui is gevestigd onder de naam VIBE Voor Inspiratie & Bijzondere Events 5915VR Venlo, Jezuietenstraat 11 te Venlo en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond onder no 65788729. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer  06-41838552 of via het e-mailadres vibevenlo@aol.nl. Het BTW-identificatienummer is NL850333428B03.  VIBE streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.